• පුද්ගලික ලේබල් ක්රියාකාරී ඇඳුම් නිෂ්පාදකයා
 • ක්රීඩා ඇඳුම් නිෂ්පාදකයින්

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිෂ්පාදන ස්ථානයට ඔබව රැගෙන යන්න.

තවත් කියවන්න
 • 01

  1.නිර්මාණය

  1.නිර්මාණය
 • 02

  2. කඩදාසි රටා සෑදීම

  2. කඩදාසි රටා සෑදීම
 • 03

  3.සාම්පල සෑදීම

  3.සාම්පල සෑදීම
 • 04

  4.Pre-shrink Fabric

  4.Pre-shrink Fabric
 • 05

  5.කැපීම

  5.කැපීම
 • 06

  6.මැසීම

  6.මැසීම
 • 07

  7. ලාංඡනය මුද්‍රණය කරන්න

  7. ලාංඡනය මුද්‍රණය කරන්න
 • 08

  8.තත්ත්ව පාලනය

  8.තත්ත්ව පාලනය
 • 09

  9.ඇසුරුම් කිරීම

  9.ඇසුරුම් කිරීම