මොන ක්රීඩා ඇඳුම්

අපට ඔබව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය

අපි කවුද

චීනයේ ඉහළම ක්රීඩා ඇඳුම් නිෂ්පාදකයින්

Dongguan City හි මූලස්ථානය, Minghang Garments Co., Ltd යනු R&D, නිෂ්පාදනය සහ අභිරුචිකරණය ඒකාබද්ධ කරන පුළුල් නිෂ්පාදකයෙකි.අපි ක්‍රීඩා ඇඳුම්, යෝග ඇඳුම්, හුඩීස් සහ ජෝගිං කලිසම් සඳහා අභිරුචි කළ සේවාවන් සඳහා විශේෂීකරණය කරමු.

වසන්ත ගිම්හානය

නිෂ්පාදන මාලාව

සහයෝගිතා හවුල්කරු

සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩා ඇඳුම් සන්නාම සමඟ හවුල්කාරිත්වය